Useful Links

Dear

Last year a law to improve local primary mental health support services came into force across Wales. Prior to implementation Gofal conducted a survey about people's experiences of these services and published a report on the findings.

It is now one year since the law was implemented and we are repeating the survey to see if people are noticing improvements in their experiences. We will use the resulting data to highlight good practice and to inform health boards and local authorities where they need to do more.

This national survey is open to any person in Wales who has visited their local GP surgery to seek advice, treatment or support for mental health problems during the last 12 months

.

In order to gain a clear picture of people’s experiences, we are keen to hear from as many people as possible. With one in four people experiencing mental health problems, this issue is likely to be relevant to many people in your social and professional circles.

As a result, we would really appreciate your help in publicising this survey to your staff, service users or members, through email, websites, newsletters or social media.

It would also be great if you could send it to colleagues, family and friends.

Please do not hesitate to get in touch if you have any questions.

Thank you for your time and support,

Gofal

Annwyl

Y llynedd, daeth cyfraith i rym er mwyn gwella gwasanaethau cymorth iechyd meddwl sylfaenol lleol yng Nghymru. Cyn gweithredu hyn, cynhaliwyd arolwg gan Gofal am brofiadau pobl o’r gwasanaethau hyn, gan gyhoeddi adroddiad ar y canfyddiadau.

Mae’r gyfraith wedi’i gweithredu ers blwyddyn bellach ac rydym yn ailadrodd yr arolwg i weld os ydy pobl yn sylwi bod eu profiadau wedi gwella. Byddwn yn defnyddio’r data rydym yn ei gasglu i amlygu arfer da ac i hysbysu byrddau iechyd ac awdurdodau lleol am le mae angen iddynt wneud mwy.

Mae’r arolwg cenedlaethol ar agor i unrhyw berson yng Nghymru sydd wedi ymweld â’u meddygfa lleol am gyngor, triniaeth neu gymorth am broblemau iechyd meddwl yn ystod y 12 mis diwethaf

.

Er mwyn cael darlun glir o brofiadau pobl, rydym yn frwd i glywed gan gymaint o bobl â phosib. Gydag un o bob pedwar o bobl yn profi problemau iechyd meddwl, mae’r mater hwn yn debygol o fod yn berthnasol i lawer o bobl yn eich cylchoedd cymdeithasol a phroffesiynol.

O ganlyniad i hyn, byddwn yn gwerthfawrogi eich help i hyrwyddo’r arolwg i’ch staff, defnyddwyr gwasanaeth neu aelodau, trwy ebost, gwefannau, cylchlythyron neu gyfryngau cymdeithasol.

Byddai’n wych hefyd pe byddech yn fodlon ei anfon at gydweithwyr, teulu a ffrindiau.

Peidiwch ag oedi cysylltu â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau os gwelwch yn dda.

Diolch am eich hamser a’ch cymorth,

GofalNHS WalesThis site is brought to you by My Surgery Website